Všeobecné obchodní podmínky

Vaše práva a povinnosti týkající se užití elektronické poukázky Ticket Benefits® Card (dále Ticket Benefits®) jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách.

Předtím, než použijete kartu Ticket Benefits®, přečtěte si prosím pečlivě tyto obchodní podmínky. Přečtení a akceptace obchodních podmínek budou indikovány užitím Ticket Benefits®. V případě dotazů se prosím obraťte na www.ticketbenefitscard.cz. Ticket Benefits® je elektronická poukázka obsahující hodnotu na ni předem nahraných elektronických peněz. Elektronické peníze spojené s Ticket Benefits® jsou vydány PrePay Technologies Ltd (dále „PPT“), společností regulovanou s ohledem na vydávání elektronických peněz Financial Services Authority. Edenred CZ s.r.o. (dále „Edenred“) vlastní elektronické peníze spojené s touto Ticket Benefits®.

Aktivace

Karta Ticket Benefits® je zpravidla aktivována do pěti pracovních dnů od doručení karty majiteli.

Podmínky používání karty Ticket Benefits®

Před použitím karty si důkladně přečtěte tyto podmínky platné pro používání karty. Použitím karty přijímáte tyto podmínky. Pokud něčemu v těchto podmínkách nerozumíte nebo s něčím nesouhlasíte, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 320.

DEFINICE

 • Účet je elektronický účet spojený s vaší kartou.

 • Podmínky jsou tyto podmínky v aktuálním znění.

 • Disponibilní zůstatek je částka finančních prostředků načtených na kartě, s nimiž lze nakládat.

 • Karta je karta (jedna nebo více), která vám byla vydána na základě těchto podmínek. Dostanete personalizovanou nebo nepersonalizovanou kartu. 

 • Číslo karty je šestnáctimístné číslo uvedené na lícové straně karty.

 • Držitel karty je osoba, kterou společnost uznala za oprávněnou používat kartu a která přijímá tyto podmínky.

 • Společnost je Váš zaměstnavatel, jedná se o právnickou nebo fyzickou osobu, která se účastní programu.

 • Zákaznická linka je kontaktní středisko, které řeší dotazy a požadavky na služby týkající se vaší karty. 

 • CVC je ověřovací kód (Card Verification Code) přidělený vaší kartě. Nachází se na rubu karty.

 • e-peníze jsou elektronické peníze nahrané na vaší kartě.

 • Plná odpočitatelná částka je celá částka operace včetně vlastní částky operace a veškerých souvisejících poplatků, úhrad a daní.

 • MasterCard International Incorporated je společnost MasterCard International Incorporated se sídlem 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577 USA.

 • Značka akceptace karet MasterCard je označení názvem společnosti MasterCard International Incorporated, které označuje akceptaci karet.

 • Obchodník je maloobchodník, fyzická nebo právnická osoba či sdružení, jež se jako partner účastní programu Ticket Benefits® Card. Seznam obchodníků (včetně internetových) je k dispozici na webové stránce.

 • Můj účet je sekce Webové stránky, v níž si můžete zobrazit disponibilní zůstatek a historii operací i využít dalších internetových služeb spojených s kartou.

 • PIN je osobní identifikační číslo.

 • POS je prodejní místo (point of sale).

 • Program je program Ticket Benefits® Card, v rámci něhož vám byla vydána karta.

 • Správce programu je Edenred CZ s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170804, IČ: 247 45 391, se sídlem Na Poříčí 5, 110 00 Praha 1, Česká republika.

 • Operace je maloobchodní prodej v prodejním místě nebo přes internet uskutečněný prostřednictvím vaší karty.

 • My (ve všech mluvnických pádech) nebo PPS znamená společnost PrePay Technologies Limited, zapsanou v Anglii a Walesu, IČ: 04008083, kontaktní adresa: P.O. BOX 3883, Swindon, SN3 9EA. Společnost PrePay Technologies Limited je autorizována britským Úřadem pro finanční dohled k vydávání e-peněz, podléhá regulaci ze strany tohoto úřadu a je u něj registrována pod registračním číslem 900010.

 • Webová stránka znamená webovou stránku www.ticket-benefits-card.cz, kde můžete získat přístup k informacím o vaší kartě a kde jsou rovněž zveřejněny tyto podmínky.


Tyto Podmínky

Vaše karta je předplacená karta s e-penězi. Nejedná se o kreditní, debetní ani tzv. charge kartu.

Kartu jsme vám vydali na základě licence společnosti MasterCard International Incorporated. Tato karta je produkt s e-penězi. E-peníze spojené s touto kartou vám poskytuje PPS. Vaše práva a povinnosti související s používáním této karty upravují tato podmínky mezi vámi a námi; ¨z těchto podmínek vám neplynou žádná práva vůči společnosti MasterCard International Incorporated či jejím přidruženým osobám. V případě jakýchkoliv problémů s používáním karty se obraťte na zákaznickou linku nebo na vaši společnost. E-peníze spojené s touto kartou jsou správci programu poskytovány námi a jsou denominovány v českých korunách ("Kč"). Správce programu vám udělí právo používat jeho e-peníze do hodnoty načtené na každou kartu. Veškerá zákonná práva (včetně právního nároku) spojená s e-penězi svědčí správci programu a na vás nepřecházejí. 

POSKYTNUTÍ A AKTIVACE KARTY

Jakmile obdržíte kartu, musíte si ji neprodleně podepsat v podpisovém poli na rubu karty.

Kartu lze používat až po aktivaci. Kartu si můžete aktivovat zavoláním na zákaznickou linku a volbou položky "Aktivace karty" z nabídky, případně prostřednictvím Mého účtu. V průběhu procesu aktivace budete požádáni o zadání čísla své karty a aktivačního kódu, který je uveden v průvodním dopise zaslaném s kartou. Můžete být rovněž požádáni o uvedení určitých údajů za účelem ověření vaší totožnosti.

V průběhu aktivace obdržíte čtyřmístný PIN kód. PIN si nikdy nezapisujte, nesdělujte jej žádné osobě a nezadávejte jej tak, aby jej ostatní mohli snadno vidět. PIN kódy nikdy nesdělujeme třetím osobám. Pokud PIN kód zapomenete, můžete získat nápovědu prostřednictvím zákaznické linky nebo na Mém účtu.


POUŽÍVÁNÍ KARTY

Kartu lze používat pouze k operacím u vybraných partnerských obchodníků, kteří provozují rekreační, zdravotnická vzdělávací, předškolní, tělovýchovná a/nebo sportovní zařízení a/nebo  závodní knihovny, v síti MasterCard. Pokusíte-li se kartu použít v jakémkoli jiném obchodě, bude odmítnuta. Operace se musí uskutečnit v Kč. Veškeré pokusy o operace v jiných měnách budou zamítnuty.

Karta je předplacená, což znamená, že její disponibilní zůstatek se snižuje o plnou odpočitatelnoučástku. Operace bude autorizována pouze tehdy, bude-li plná odpočitatelnáčástka nižší nebo rovna disponibilnímu zůstatku na kartě. Kartu nelze použít, je-li plná odpočitatelná částka vyšší než disponibilní zůstatek. V takovém případě můžete u obchodníka ověřit, zda lze platbu rozdělit tak, že rozdíl bude uhrazen jiným platebním prostředkem a zbytek částky pomocí předplacené karty. Pokud z jakéhokoli důvodu dojde ke zpracování operace v částce vyšší než disponibilní zůstatek na vaší kartě, musíte správci programu splatit částku, o niž plná odpočitatelnáčástka přesahuje disponibilní zůstatek, do 14 dnů od doručení faktury. Pokud tuto částku nesplatíte do 14 dnů od doručení faktury správce programu, má správce programu právo podniknout veškeré kroky k vymožení veškerých dlužných částek včetně právních kroků.

Abychom mohli ověřovat oprávněnost operací, musíte veškeré operace autorizovat. Za oprávněnou operaci považujeme takovou operaci, při níž je použit váš PIN nebo CVC kód, případně takovou, kterou autorizujete podpisem platebního dokladu. Po autorizaci obvykle operaci již nelze zastavit, protože v tu chvíli se má za to, že byla přijata. Za veškeré operace, které jste autorizovali, nesete odpovědnost.

Prostřednictvím webové stránky si můžete kdykoliv zkontrolovat aktuální disponibilní zůstatek na účtu a datum ukončení platnosti.

Z bezpečnostních důvodů jsou obchodníci, kteří vaši kartu přijmou, povinni si vyžádat naši autorizaci každé vaší operace. V některých případech mohou obchodníci požadovat, aby byl váš disponibilní zůstatek vyšší než hodnota operace, kterou hodláte provést. Účtována vám bude pouze plná odpočitatelnáčástka odpovídající skutečné a konečné hodnotě vámi provedené operace. Toto opatření obchodníci požadují, protože mohou být nuceni vyžadovat přístup k většímu obnosu, než jaký jste původně plánovali utratit.

Kartu nikdy nepoužívejte jako identifikační doklad. Pokud je karta použita jako identifikační doklad, žádost obchodníka o autorizaci zamítneme.

Kartu nelze používat k výběru hotovosti.

Kartu nesmíte používat k nákupu cestovních šeků, k výběru hotovosti u obchodníků (tzv. cash back), k úhradě nedoplatků na kreditní kartě, kontokorentů nebo jiných úvěrů ani k úhradě členských poplatků či předplatného přímým inkasem z účtu.

Z disponibilního zůstatku na vašem účtu nenarůstá žádný úrok.

V souladu s článkem 12 těchto podmínek vás kdykoli můžeme vyzvat k odevzdání karty. Pokud se tak stane, případný disponibilní zůstatek na kartě nebudete moci použít.


NAČTENÍ PROSTŘEDKŮ NA KARTU

Za předpokladu, že jste splnili veškeré podmínky pro používání karty a v souladu s požadavky společnosti jste nadále oprávněni používat kartu, budou e-peníze vydány poté, co od správce programu obdržíme příslušný pokyn a příslušnou úhradu, a k disponibilnímu zůstatku na vaší kartě bude přičtena jejich hodnota.

Veškeré finanční prostředky načtené na kartu vyprší 24 kalendářních měsíců od data načtení v případě, že se jedná o personalizovanou kartu, v případě, že se jedná o nepersonalizovanou kartu, vyprší finanční prostředky za 12 měsíců od jejich nabití na kartu.


UKONČENÍ PLATNOSTI KARTY

Datum ukončení platnosti karty je vytištěno na lícové straně karty. Po ukončení platnosti nelze kartu dále používat.

Po ukončení platnosti karty nebudou zpracovány žádné operace.

V souladu s odstavcem 2.2 platí, že případný disponibilní zůstatek, který je na kartě při ukončení její platnosti, a veškerá zákonná práva spojená s e-penězi, zůstávají správci programu a nepřecházejí na vás.


ODPOVĚDNOST A AUTORIZACE UŽIVATELE KARTY

PPS může omezit nebo odmítnout autorizaci jakéhokoliv použití karty, jež by znamenalo nebo mohlo znamenat porušení těchto podmínek, případně má-li PPS přiměřeně důvodné podezření, že vy nebo třetí osoba jste spáchali nebo se chystáte spáchat trestný čin související s kartou či jinak kartu zneužít.

Pokud budeme nuceni prošetřit operaci s kartou, jste povinni s námi nebo s jiným oprávněným orgánem spolupracovat, bude-li to nezbytné.

Nikdy nedovolte jiné osobě používat vaši kartu.

Odpovídáte za všechny operace, které autorizujete svým PIN kódem, podpisem nebo CVC kódem.

Souhlasíte s tím, že nás a naše distributory, partnery, zástupce, garanty a poskytovatele služeb a jejich dceřiné či mateřské společnosti odškodníte a budete krýt proti veškerým soudním výlohám souvisejícím se soudními řízeními vedenými za účelem vymáhání těchto podmínek, případně v souvislosti s jejich porušením či se zneužitím karty, kterého se dopustíte nebo které autorizujete.


ZTRÁTA, ODCIZENÍ NEBO POŠKOZENÍ KARTY

S e-penězi na kartě zacházejte stejně jako s hotovostí v peněžence. Když kartu ztratíte nebo je vám odcizena, veškeré e-peníze, které na ní máte, mohou být ztraceny, podobně jako kdybyste ztratili peněženku.

V případě ztráty, odcizení, zneužití nebo jiného nebezpečí neoprávněného použití karty, případně je-li vaše karta poškozena nebo nefunkční, nás neprodleně informujte prostřednictvím webové stránky nebo zákaznické linky. V souvislosti s neoprávněnými operacemi, které byly provedeny před oznámením ztráty nebo odcizení karty, nesete odpovědnost až do výše 2000 Kč (slovy: dvatisíce korun českých). Příslušná částka bude odečtena z disponibilního zůstatku.

Pokud jste oznámili ztrátu nebo odcizení karty v souladu s odst. 8.2 a neuplatní se ustanovení odst. 8.4, nenesete žádnou odpovědnost za škody, k nimž dojde po datu, kdy jste nám oznámili ztrátu nebo odcizení karty. Pokud je na kartě disponibilní zůstatek, vydáme vám náhradní kartu a převedeme na ni poslední disponibilní zůstatek. Upozorňujeme, že za náhradní kartu vám bude účtován poplatek 150 Kč, který bude odečten z disponibilního zůstatku.

Budeme-li mít důvodné podezření, že jste jednali podvodně, že došlo k hrubému zanedbání z vaší strany, případně že jste úmyslně neoznámili ztrátu nebo odcizení karty, ponesete odpovědnost za vzniklé škody.


 SPORY

Pokud máte důvodné podezření, že operace, k níž byla použita karta, byla neoprávněná nebo že byla na váš účet zaúčtována chybně, uvědomte o tom společnost, která musí na spornou operaci upozornit správce programu do 13 měsíců od data uskutečnění operace. V souvislosti se spornou operací vás můžeme požádat, abyste se spojili s příslušnými orgány.

Částku neoprávněné operace neprodleně nahradíme, ledaže budeme mít důvodné podezření (na základě důkazů, které budeme mít k dispozici v době nahlášení neoprávněné operace), že jste hrubě zanedbali plnění těchto podmínek nebo jednali s podvodným úmyslem.

V každém případě platí, že získáme-li informace potvrzující, že operace byla oprávněná, může být částka sporné operace dodatečně odepsána z vašeho účtu.

Vyhrazujeme si právo neproplatit částky, pokud jste nejednali v souladu s těmito podmínkami a neohlásili jakékoliv podvodné nároky příslušným orgánům.

Pokud jste dali souhlas jiné osobě na území České republiky, aby inkasovala úhradu z vašeho účtu (např. jste poskytli údaje karty maloobchodníkovi za účelem provedení úhrady), můžete nás požádat o náhradu platby. Tuto platbu vám nahradíme do 10 pracovních dnů po doručení vaší žádosti, budou-li splněny všechny následující podmínky:

při autorizaci jste neupřesnili přesnou částku platby;

částka stržená z vašeho účtu je vyšší, než bylo možné přiměřeně očekávat s ohledem na okolnosti (včetně dosavadních obvyklých útrat), a

o náhradu jste požádali do osmi týdnů od data, kdy byla částka stržena z vašeho účtu.


STÍŽNOSTI

Veškeré stížnosti související s těmito podmínkami adresujte nejprve společnosti. Nelze-li vaši stížnost vyřešit, adresujte ji správci programu, případně se můžete obrátit na zákaznickou linku v souladu s článkem 16.

Veškeré stížnosti budou řešeny podle postupu řešení stížností. Kopii postupu řešení stížností vám poskytneme na vaši žádost. Pokud podáte stížnost, kopie postupu řešení stížností vám bude doručena automaticky.

Na kartu se nevztahuje britský záruční systém pro finanční služby Financial Services Compensation Scheme ani žádné jiné záruční systémy, z nichž by se kryly škody nárokované v souvislosti s kartou.


ZMĚNY

Tyto podmínky včetně poplatků a limitů mohou být jednostranně měněny formou oznámení zaslaného v předstihu dvou měsíců Držiteli karty (za předpokladu, že jste nám poskytli aktuální e-mailovou adresu) nebo společnosti a zveřejněním aktualizované verze na webové stránce.

Pokud by některá část těchto podmínek byla v rozporu s jakýmkoliv zákonným nebo regulatorním požadavkem, nebudeme z dané části vycházet a budeme ji vykládat, jako kdyby ve skutečnosti příslušný zákonný či regulatorní požadavek odrážela. Vyžádá-li si kompletní splnění nového zákonného či regulatorního požadavku provozní změny, uskutečníme tyto změny, jakmile to bude přiměřeně možné.

Jestliže nesouhlasíte se změnami podmínek, jste oprávněni je kdykoli vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou, avšak ztratíte tak případný nevyužitý disponibilní zůstatek. Nevypovíte-li podmínky v uvedené lhůtě, má se za to, že jste změny přijali a budou pro vás závazné.


UKONČENÍ A POZASTAVENÍ PLATNOSTI

Pokud nám správce programu sdělí, že z jakéhokoliv důvodu již nejste oprávněni používat kartu, bude karta okamžitě zablokována a disponibilní zůstatek již nebudete moci používat.

Ukončit platnost těchto podmínek nebo pozastavit platnost karty jsme oprávněni:

výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou podanou vám anebo společnosti, nebo

kdykoliv s okamžitým účinkem a bez udání důvodu (až do vyřešení sporu nebo do ukončení platnosti těchto podmínek), pokud porušíte tyto podmínky, pokud kartu použijete nebo máte v úmyslu ji použít hrubě nedbalým způsobem či pro podvodné nebo jiné nezákonné účely nebo pokud nebudeme moci s ohledem na jednání třetích osob nadále zpracovávat vaše operace.

Máte-li v úmyslu vypovědět kartu před vypršením její platnosti, smíte tak učinit, pokud:

budeme přesvědčeni o tom, že jste nejednali podvodně, a

nám to nebude znemožněno platným zákonem, vyhláškou, nařízením soudu či pokynem nebo doporučením příslušného regulačního orgánu nebo úřadu.

Platnost karty můžete ukončit tak, že se obrátíte na společnost nebo správce programu. Po ukončení nebudete moci používat případný disponibilní zůstatek.

V každém z výše uvedených případů výpovědi, případně pokud nám správce programu sdělí, že již nejste oprávněni kartu používat, zůstávají veškerá zákonná práva spojená s e-penězi a s disponibilním zůstatkem správci programu a nepřecházejí na držitele karty ani na společnost.


ODPOVĚDNOST PPS

Naše odpovědnost v souvislosti s těmito podmínkami (ať již v důsledku porušení podmínek, nebo práva (včetně nedbalosti) či porušení zákonné nebo jiné povinnosti) podléhá těmto výjimkám a omezením:

PPS nenese odpovědnost za chyby, které jsou přímým nebo nepřímým důsledkem události mimo náš vliv, jako je zejména selhání síťových služeb a systémů pro zpracování dat, případně neplnění příslušných závazků na straně správce programu.

PPS nenese odpovědnost za ušlý zisk a úbytek obchodů ani za žádné nepřímé, následné, zvláštní nebo kárné škody.

Pokud je karta vadná v důsledku chyby PPS, je povinností PPS pouze vyměnit kartu.

V ostatních situacích, kdy je chyba na naší straně, je naše odpovědnost omezena na výplatu aktuálního disponibilního zůstatku na kartě.

Žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje ani neomezuje odpovědnost PPS za úmrtí nebo zranění následkem nedbalosti nebo podvodu na straně PPS.

V mezích zákona se tímto výslovně vylučují veškeré podmínky nebo záruky vyplývající z jakéhokoli zákona, předpisu nebo jiného nařízení.

Výše uvedené výjimky a omezení popsané v čl. 13 platí i pro veškerou odpovědnost spolupracujících osob, jako je správce programu, společnost MasterCard International Incorporated či jiní dodavatelé, smluvní partneři, zástupci nebo distributoři, a všech jejich případných přidružených osob vůči vám, jež může vzniknout v souvislosti s těmito podmínkami.

Případné spory ohledně nákupů, které uskutečníte pomocí karty, řešte s příslušným obchodníkem. PPS ani správce programu neodpovídá za kvalitu, bezpečnost, zákonnost ani žádné jiné aspekty případného zboží či služeb pořízených prostřednictvím karty.


OSOBNÍ ÚDAJE UŽIVATELE KARTY

PPS a správce programu jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje držitelů karet, přičemž jsou povinni se řídit veškerými příslušnými zákony a předpisy o zpracování osobních údajů, zejména pak britským zákonem o ochraně údajů z roku 1998 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Pokud to nevyžaduje zákon, osobní údaje nebudeme bez vašeho svolení předávat jiným osobám kromě správce programu a dodavatelů včetně společnosti MasterCard International Incorporated a jejích přidružených osob za účelem zpracování operací, pro potřeby jejich statistických průzkumů a analýz. Máte právo nahlížet do svých osobních údajů, které jsou u nás uloženy. Další informace vám poskytne správce programu.


OBECNÁ USTANOVENÍ

Neuplatnění nebo opožděné uplatnění jakéhokoliv práva nebo opravného prostředku podle těchto podmínek nemá účinky zřeknutí se takového práva nebo opravného prostředku ani nebrání jeho následnému uplatnění.

Pokud by jakékoliv ustanovení těchto podmínek bylo považováno za nezákonné nebo právně neúčinné, zbývající ustanovení zůstávají plně platná a účinná za předpokladu, že takové nezákonné nebo právně neúčinné ustanovení není pro podmínky zásadní.

Nesmíte postupovat ani převádět žádná vaše práva nebo výsady podle těchto podmínek. Vaše plná odpovědnost zaniká teprve stornováním nebo skončením platnosti všech karet, které vám byly vydány, a uhrazením veškerých případných částek splatných podle těchto podmínek v plné výši. PPS je oprávněna svá práva a nároky kdykoliv převést, aniž bychom vám to museli předem písemně oznámit. Svými povinnostmi podle těchto podmínek můžeme smluvně pověřit jinou osobu.

Žádná třetí osoba, která není stranou těchto podmínek, nemá právo uplatňovat žádné z ustanovení těchto podmínek s výjimkou společnosti MasterCard International Incorporated a jejích příslušných přidružených osob, jež mohou uplatňovat jakékoliv ustanovení těchto podmínek, na základě kterého jim plyne právo nebo nárok, a kromě osoby uvedené v odst. 13.4, jež může uplatňovat čl. 13.

Tyto podmínky se řídí právním řádem Anglie a tímto souhlasíte s výhradní jurisdikcí anglických soudů.


ZÁKAZNICKÁ LINKA

Potřebujete-li asistenci, můžete se obrátit na operátora na zákaznické lince na telefonním čísle 840 111 320 (pondělí až pátek, od 8.00 do 17.00 hod.). Na stejném čísle je vám k dispozici nepřetržitá automatická služba, případně se můžete obrátit na svoji společnost.

Služba oznamování ztráty či odcizení karty je vám k dispozici nepřetržitě na telefonním čísle zákaznické linky a na webové stránce.

MasterCard a logo MasterCard jsou zapsané ochranné známky společnosti MasterCard International Incorporated.